Tag: router.

  1. Orange, własny router na przykładzie mikrotik mikrotik Orange router FTTH